METHODISCHE HANDBÜCHER

Alle hier veröffentlichen Publikationen können kostenlos heruntergeladen und verbreitet werden.

DaF-Unterricht im Online-Bereich
Ein methodischer Wegweiser


Ján Demčišák (Hrsg.)

Lernen im Online-Umfeld und offene Bildungsressourcen ermöglichen grundlegende Veränderungen in der Welt der Bildung und erweitern ihr Angebot über die traditionellen Formen und Grenzen hinaus. Die Schulen und Akteure der Fremdsprachenbildung brauchen jedoch nicht nur die Instrumente und Lernmaterialien an sich, sondern auch geeignete methodische Kompetenzen für deren Auswahl, wirksame Nutzung und Entwicklung.
Die vorliegende Publikation möchte ein Wegweiser in diesem Umfeld sein und bietet theoretische Überlegungen, Praxisbeispiele und eine Auswahl der Unterrichtstools für den Fremdsprachenunterricht. Sie ist eine Ergänzung zu der frei zugänglichen online Übungsdatenbank: https://duo.germanistik-ucm.eu/uebungen.

Herunterladen

Vyučovanie cudzích jazykov v online prostredí
Metodický sprievodca

Ján Demčišák, Simona Fraštíková, Monika Hornáček Banášová (ed.)

Učenie v online prostredí a otvorené vzdelávacie zdroje umožňujú zásadné zmeny vo svete vzdelávania, rozširujú jeho ponuku za hranice tradičných foriem a možností. Školy a aktéri cudzojazyčného vzdelávania však potrebujú nielen samotné nástroje a učebné materiály, ale aj vhodné metodické kompetencie na ich výber, efektívne využívanie a rozvoj.
Táto publikácia sa snaží byť sprievodcom v tomto prostredí a ponúka teoretické východiská, praktické príklady a výber online nástrojov pre výučbu cudzích jazykov na príklade nemčiny ako cudzieho jazyka. Je doplnkom voľne prístupnej online databázy cvičení pre nemecký jayk:
https://duo.germanistik-ucm.eu/uebungen .

Stiahnite tu

Vokiečių kaip svetimosios kalbos mokymas(is) skaitmeninėje erdvėje
Metodinės gairės


Išleido Virginija Masiulionytė ir Diana Šileikaitė-Kaishauri

Skaitmeninė erdvė ir atvirieji ištekliai leidžia smarkiai praplėsti švietimo galimybes, prasmingai papildyti tradicines mokymo(si) formas naujomis ir iš esmės pakeisti mokymo(si) procesą. Tačiau mokykloms, mokytojams ir visoms kitoms svetimųjų kalbų mokymu(si) suinteresuotoms šalims pačių įrankių ir mokymo(si) išteklių nepakanka, reikia mokėti juos pasirinkti, veiksmingai naudoti ir plėtoti.
Leidinyje pateikiama naudingų teorinių paaiškinimų ir rekomendacijų bei praktinių pavyzdžių šia tema, taip pat aprašomi pasirinkti svetimosioms kalboms mokyti(s) skirti skaitmeniniai įrankiai. Metodinės gairės yra skirtos naudoti kartu su pratimais, kuriuos galima rasti laisvai prieinamoje internetinėje duomenų bazėje adresu https://duo.germanistik-ucm.eu/uebungen.

Atsisiųsti

Výuka cizích jazyků v online prostředí
Metodická příručka


Petra Fuková, Martin Lachout (ed.)

Učení a vyučování v online prostředí a otevřené vzdělávací zdroje umožňují zásadní změny ve světě vzdělávání a rozšiřují jeho nabídku ku za tradiční formy a hranice. Školy a aktéři cizojazyčného vzdělávání však potřebují nejen samotné nástroje a učební materiály, ale také odpovídající metodické kompetence pro jejich výběr, efektivní využití a rozvoj. Tato publikace si klade za cíl být průvodcem v tomto prostředí a nabízí teoretické úvahy, praktické příklady a výběr učebních nástrojů pro výuku cizích jazyků. Je doplňkem volně přístupné online databáze cvičení: https://duo.germanistik-ucm.eu/uebungen.

Ke stažení

Teaching foreign languages online
A methodical guide


Edited by Ján Demčišák, Simona Fraštíková, Monika Hornáček Banášová

Online learning and open educational resources are enabling fundamental changes in the world of education, expanding its offer beyond traditional forms and possibilities. However, schools and participants in foreign language education need not only the tools and learning materials themselves, but also the appropriate methodological competences to select, use and develop them effectively. This publication seeks to be a guide in this environment, offering theoretical background, practical examples and a selection of online tools for foreign language teaching, using German as a foreign language as an example.It complements the freely accessible online database of exercises for German: https://duo.germanistik-ucm.eu/uebungen.

Download